TELEFON :   0 534 729 82 54
       
GSM :   0 534 729 82 54
       
WHATSAPP :   0 534 729 82 54
       
E - MAIL :  
bilgi@fatihsondaj.com
       
ADRES :  
Toprak Sarnưç Mahallesi
Meram Sanayi Pervane Sokak No: 96
Meram - KONYA